Velkommen til nettstaden Setesdal Austhei Villreinlag !

Setesdal Austhei Villreinlag

Villreinnemnda vil sterkt understreka at villreinen i heiane våre som er merka med
GPS sendar ikkje må fellast under jakta. Desse dyra er særs viktige for å gi
kunnskap, og ikkje minst som eit verkemiddel for å unngå mogleg spreiing av
skrantesjuka. Dersom merka dyr fellast aukar dette sjansen for at nye dyr må
merkast, noko som gir ein uønskt og unødig stressituasjonen for dyra.

Villreinnemnda vil sterkt oppmoda villreinlag og valdansvarleg om å gjennomføre tiltak som
kan auka

  • talet på CWD-prøvar av felte vaksne villrein
  • talet på vegne kalvar som blir rapportert til Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt.